dat_thuong_mai_dich_vu_la_gi (2)

Đất thương mại dịch vụ là đất phi nông nghiệp, được sử dụng với mục đích xây dựng cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại

Đất thương mại dịch vụ là đất phi nông nghiệp, được sử dụng với mục đích xây dựng cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại

Đất thương mại dịch vụ là đất phi nông nghiệp, được sử dụng với mục đích xây dựng cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.